top of page

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum a Pántya Kft., mint adatkezelő által működtetett honlapon (https://pantyaagnes.com/ ) folytatott adatkezeléseiről ad tájékoztatást.

Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatást figyelmesen olvassa el.

1.     JELEN DOKUMENTUM CÉLJA

A Pántya Kft. a https://pantyaagnes.com/ informatív honlap (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapralátogató érintettek (a továbbiakban: Érintett, Felhasználó) személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek aszemélyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EKrendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelettel (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) összhangban.

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő általi adatkezelés megkezdése előtt Ön (mint az Adatkezelő Ügyfele, leendő ügyfele, illetve más Érintettként) tájékozódhasson arról, hogy az Adatkezelő az Ön  személyes adatait miért és mire használja, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg, és azokat hogyan gyakorolhatja

2.     A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az adatkezelés során használt legfontosabb fogalmak ismertetését az 1.sz. melléklet tartalmazza.

 

Az adatkezelő: A Honlapon közzétett adatok kezelője a Pántya Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő):

Az adatkezelő bejegyzett székhelye:

4030 Debrecen, Vécsey u. 24.

Az adatkezelő cégjegyzékszáma:

09-09-000542

E-mail cím:

agnes.pantya@gmail.com

Telefonszáma:

+36 30 285 7425

Az Érintett: Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy amennyiben az Adatkezelő olyan személyes adatát kezeli, amely alapján Ön az Adatkezelő által azonosított, vagy azonosítható személy (függetlenül a személyes adat kezelés céljától, jogalapjától és időtartamáról), Ön az irányadó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések alapján Érintettnek minősül. Ennek megfelelően Önt megilletik az irányadó adatvédelmi jogszabályokban, különösen a GDPR-ban és az Info. tv-ben foglalt, személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos jogok.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, és amennyiben a jogszabály értelmében szükséges, az Adatkezelő az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről tájékoztatja az Érintettet, illetve Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a továbbiakban: „NAIH”).

Fontos kiemelni, hogy az Adatkezelő minden egyes adatot jogszerű célhoz kötötten kezel, minden egyes adat meghatározott, legalább egy adatkezelési folyamathoz kapcsolódik. A célnak tisztességesnek, jogszerűnek kell lennie.

A személyes adatoknak a kezelésük céljára alkalmasaknak és relevánsaknak kell lenniük, az Adatkezelő az adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra korlátozza. 

Csak a szükséges mennyiségű adat gyűjthető, illetve kezelhető, így elvárás, hogy az adatkezelés célja szempontjából releváns legyen az adat. Ezen elvből következik, hogy „felesleges”, cél nélkül, ill. jogszabályi felhatalmazás nélkül kezelt adatokat az Adatkezelő törli, vagy megfosztja személyes adat jellegüktől (anonimizálja), valamint az is, hogy az Adatkezelő csak olyan adatot kezel, mely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Nem lehet adatot felhalmozni.

Az Adatkezelő, amennyiben személyes adatokat törölni köteles, e törlési kötelezettségének tényleges, végleges és helyreállíthatatlan törléssel/anonimizálással tesz eleget, és intézkedik a törlési kötelezettség alapján esetlegesen megsemmisítendő dokumentumok maradéktalan megsemmisítése iránt is. 

Az adatkezelés időtartamát tekintve korlátozott, csak a cél eléréséhez szükséges, jogszabály szerinti időtartam alatt kezelhet jogszerűen adatot az Adatkezelő. Ebből az elvből következik, hogy kifejezett jogszabályi előírás hiányában az Adatkezelő a rendelkezésére álló személyes adatokat, bizonyos idő után törölni/anonimizálni köteles. Az adatok megőrzési idejét az Adatkezelő a lentiekben pontosan meghatározza a vonatkozó jogszabályokra tekintettel.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az Adatkezelő általi személyes adat kezelési időtartam meghosszabbodik (az alábbi személyes adat kezelési idővel; vagy az abból hátralevő idővel), amennyiben az Adatkezelő számára nyitva álló, személyes adat kezelési időtartam leteltekor az Érintettel szemben peres eljárás, büntetőeljárás, vagy követeléskezelési eljárás, vagy más olyan eljárás van folyamatban, amely eljárás során a személyes adat kezelése az Adatkezelő részéről jogi igényének érvényesítéséhez/az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. 

Amennyiben az Adatkezelő különleges adatokat kezel, azt a lehető legminimálisabb mennyiségben kezeli, a lehető legszigorúbb szabályokra figyelemmel, a minimálisra szorítva a kezelés idejét és az adatokhoz való hozzáférést. Az ilyen jellegű adatkezelésre – amennyiben az lehetséges vagy ésszerű – külön felhívja a Érintett figyelmét.

Amennyiben a személyes adat Öntől, mint Érintettől származik, azon regisztrációs formulák, melyek kitöltésével az Ön személyes adatai az Adatkezelő kezelésébe kerültek, tartalmazzák az Önről az Adatkezelő által kezelt személyes adatok típusait. 

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak, valamint a NAIH által előírtaknak megfelelően, a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint, a személyes adat kezelésre vonatkozó elvek tiszteletben tartásával és annak megfelelően kezeli:

 • tisztességesen és az Érintett által átlátható módon; 

 • egyértelmű és jogszerű célból gyűjtött személyes adatok felhasználásával; 

 • a személyes adat kezelés célja szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatok kezelésével (az adattakarékosság elvének megfelelően); 

 • jogszabály által megengedettek szerint pontosan és naprakészen; 

 • a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően; 

 • olyan technikai intézkedések alkalmazásával, amelyek által biztosított a személyes adatok megfelelő biztonsága a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szemben (az intergritás és a bizalmas jelleg elve alapján); 

 • alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elvének megfelelve. 

Az Adatkezelő biztosítja az Ön, mint Érintett, személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó jogainak érvényesülését. 

Az Adatkezelő személyes adatát kizárólag az irányadó adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelő, alábbiak szerinti jogalappal kezel: 

 • ha személyes adatainak kezelése az Adatkezelőre vonatkozó olyan jogi kötelezettség teljesítésén alapul, amelyet uniós, vagy magyar jogszabály állapított meg; vagy 

 • ha személyes adatainak kezelése az Ön, vagy egy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; vagy 

 • ha személyes adatainak kezelése az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön, mint Érintett olyan érdekei, vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatainak védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek (jogos érdek, mint személyes adat kezelési jogalap)

 • amennyiben Ön egy, vagy több konkrét célból egyértelmű cselekedettel, (például írásbeli, elektronikus úton tett , vagy megfelelő szóbeli nyilatkozattal) önkéntesen, konkrét, előzetes tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adta személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez; vagy

 • személyes adatainak adatkezelése olyan, az Adatkezelő, vagy az Adatkezelő megbízottja és Ön közötti szerződés létrehozásához – azaz a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez, szerződés megkötése céljából történő személyes adatkezelés –, vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint Érintett az egyik fél.

Amennyiben személyes adatait az Adatkezelő kezeli, személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódóan Önnek a továbbiak szerinti jogai vannak:

3.     ÉRINTETT JOGAI

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban, vagy ha az Érintett kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, akkor elektronikusan adja meg a tájékoztatást. 

A jelen pont szerinti tájékoztatás ingyenes, feltéve, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő az általa nyújtott tájékoztatásért költségtérítést kér.

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az Érintettet kérelmére az Adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján tájékoztatja arról:

 • hogy személyes adatait maga az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e

 • illetve, ha a az Érintett személyes adatait az Adatkezelő vagy a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, az Adatkezelő a fenti bekezdésben meghatározottakon túl az Érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli vele

  • a kezelt személyes adatok forrását,

  • az adatkezelés célját és jogalapját,

  • a kezelt személyes adatok körét,

  • a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek körét,

  • a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,

  • az érintettet jogszabály alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését és

  • az Érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

Az Érintett hozzáféréshez, tájékoztatáshoz való jogának érvényesítését az Adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges (a pl. részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások - így pl. büntetőeljárás - hatékony és eredményes lefolytatásának)

Helyesbítés joga

Az Adatkezelő a személyes adatot jogszabályi felhatalmazás szerint helyesbíti, ha a személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, ha az az adatkezelés céljával és a vonatkozó jogszabályokkal összeegyeztethető, az Info. tv-ben meghatározottak szerint.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha az Érintett ezt kéri, ha azt a jogszabály lehető teszi és ha az Info. tv. részletes szabályai szerint arra lehetőség van. 

Törléshez való jog

Az Adatkezelő az Érintett számára biztosítja a lehetőséget, hogy írásos megkérésére indokolatlan késedelem nélkül az adatokat törli, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll különösen, figyelembe véve azonban elsődlegesen azt, hogy az Adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti, ha a további adatkezelést jogszabály rendeli el:

§    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, illetve a jogszabályi, illetve az Adatkezelési Tájékoztató szerint határidő lejárt;

§    az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

§    az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

§    a személyes adatokat jogellenesen vannak kezelve;

§    az Érintett azt kéri és a törlésnek nincs jogi akadálya, és más az adatkezeléssel Érintett harmadik személy jogos érdekét nem sérti;

§    az adatok hibásak, pontatlanok, tévesek, tekintettel azonban kezelésük céljára és a kapcsolódó jogszabályi előírásokra;

§    a személyes adatokat az Adatkezelőra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő azonnal végrehajtja az általa kezelt adatok törlését, ha annak végrehajtását bírósági ítélet rendeli el, vagy a NAIH az adatkezelés jogellenességét megállapítja, elrendeli az adatok törlését és az Adatkezelő e döntés ellen bírósághoz nem fordul.

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az Ön személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonhatja. Az Adatkezelő az Ön által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtól ezen adatok továbbítását másik adatkezelő részére, amennyiben az Adatkezelő általi adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy az Adatkezelőlal kötött szerződésen alapul, amelyben Ön az egyik szerződő fél és arra a jogszabály felhatalmazást ad. 

 

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az Adatkezelő által jogos érdek jogalapon kezelt személyes adatainak kezelése ellen, vagy saját helyzetével kapcsolatos okból személyes adatainak kezelése ellen a GDPR-ban meghatározott esetekben.

 

Jogorvoslat, Hatósághoz fordulás joga 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatosan Önt ért jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 3911400, fax: +36 (1) 3911410, központi email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék az alábbi linken kereshető meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

Az Adatkezelő a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérések teljesítését/arra történő válaszadást indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb azonban a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül teljesíti. 

Az Adatkezelőnak biztosítja, hogy az adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, véletlen adatvesztéssel, jogosulatlan megszerzéssel, megsemmisítésével, károsodásával szembeni megfelelő védelmi intézkedések szükségesek. 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy adatkezelési tevékenységét oly módon végezze, hogy az adatkezelés teljes tartama alatt megfelelő technikai intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

Ennek megfelelően az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az Adatkezelővel szerződéses vagy más kapcsolatban álló, adatkezelési vagy adatfeldolgozási tevékenységet ellátó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megtesz minden szükséges technikai és szervezési intézkedést – így többek között kialakít olyan eljárási szabályokat –, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a jogszabályokban, valamint az adat- és titokvédelmi, illetve információbiztonsági szabályokban foglalt adatbiztonsági rendelkezések a lehető legnagyobb mértékben érvényre jussanak. 

Az Adatkezelő autamatizált döntéshozatalt, illetve profil alkotást nem alkalmaz.

4.     AZ INFORMATÍV HONLAPON MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

Cookie-k

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a weboldal bizonyos részeinek letöltésekor a webszerverautomatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat („Cookie”, „Süti”) helyez el a Felhasználó Eszközére, majd a későbbi látogatássorán ezeket visszaolvassa. Adott esetekben ezek az adatfájlok az Infotv. illetőleg a GDPR értelmében személyes adatnakminősülnek, hiszen a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílikösszekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A honlap a használata során, annak működéséhez elengedhetetlen PHPSESSID elnevezésű cookiet helyezi el a felhasználóeszközén, abból a célból, hogy a bejelentkező felhasználó munkamenetét a kilépésig azonosítani tudja, és így a felhasználóadatait védje. Ha Ön a böngészőjében semmilyen cookie elfogadását nem engedélyezi, így a PHPSESSID-t sem, akkor ahonlapot Ön nem tudja használatba venni. Ez a cookie tehát a felhasználó hozzájárulását nem igényli.

Ezek mellett az Adatkezelő statisztikai adatgyűjtés céljából Google Analyticst használ, ami sütiket helyez el az Önböngészőjében, és így adatokat küld az Adatkezelő számára, hogy mit látogatott az oldalon. Ezek a sütik személyes adatot nemtárolnak, arra szolgálnak, hogy követni lehessen, mit csinált az érintett a honlapon. Ezeknek a cookieknak az elhelyezése afelhasználó hozzájárulásán alapszik, így azok csak ezen hozzájárulás birtokában kerülnek elhelyezésre, mely hozzájárulást azérintett a felugró ablakban található Rendben gombra kattintva ad meg.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkameneténekazonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása,webanalitikai mérések lefolytatása, a Honlap megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie figyelmeztetőn található Rendbengombra kattintással ad meg, a jelen tájékoztatóban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja,valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján)

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az egyes Cookie-k használatának célja, megőrzésének időtartama:

A Cookie típusa

A Cookie használatának célja

A Cookiemegőrzésénekidőtartama

Az érintetthozzájárulásaszükséges-e

Google Analytics (_ga,_gat és _gidelnevezésű cookie-k)

A weboldal a Google Analyticseszközt arra használja, hogyinformációt gyűjtsön éselemzéseket végezzen arról,hogy a Felhasználó miként férhozzá a Honlaphoz, és hogyanhasználja azt. Ezek azinformációk segítségetnyújtanak a Honlaptovábbfejlesztéséhez. Azadatok gyűjtése – beleértve aHonlap felhasználóinak aszámát, azt, hogy a Felhasználóhonnan érkezett a honlapra, ésmely oldalakra látogatott el aHonlapon keresztül – névtelenformában történik. Azösszegyűjtött adatok nemvezethetők vissza aFelhasználóhoz. A Googleadatvédelmi irányelveirőlbővebben itt tájékozódhat.

Google Analyticsún. first partycookie-k akkorjönnek létre,amikor aFelhasználó a aweboldaltmeglátogatja, mertportálunkratelepítésre került aGoogle Analytics követőkód. ACookie-k a fentmegjelöltidőponttólszámítva legfeljebb2 évig tárolódnak aFelhasználóEszközén. Ezzelkapcsolatbanbővebb információide kattintvatalálható.

Igen, aHozzájárulokgombrakattintva azérintetthozzájárulásátadja a cookieelhelyezéséhez.

Munkamenetazonosító(PHPSESSID nevűcookie)

A munkamenet-Cookie-klehetővé teszik, hogy a Holnapfelismerje a Felhasználót,ezáltal a Felhasználónak nemkell a már megadott adatokatismételten megadnia.

Az információktárolása az aktuálismunkamenetvégéig tart. Amunkamenet aHonlapFelhasználó általilátogatásánakidőtartamát jelenti. A munkamenetvégével azösszegyűjtöttadatok atovábbiakban nemlesznekhozzáférhetők.

Nem, a cookieelhelyezése azérintetthozzájárulásátnem igényli.

A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngésző megfelelőbeállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ennek módjáról és a Cookie-król bővebb információ akövetkező webhelyen található: https://www.youronlinechoices.eu/. Ha a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellettdönt, a Webhely bizonyos oldalaihoz csak korlátozott hozzáféréssel rendelkezik majd, továbbá előfordulhat, hogy aHonlap bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.

Az adatkezelés helye: az adatfeldolgozó honlapja kezelőjénél, a ...XY. Kft-nél. 

Az adattárolás módja: elektronikus

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

Adatfeldolgozók: az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor:

Név:

Székhely:

Cg.:

Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység:

honlap üzemeltetése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben az érintett kapcsolatba kíván lépni az Adatkezelővel ezt, az adatkezelő adatait tartalmazó, a jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott elérhetőségeken keresztül teheti meg.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Pántya Kft. birtokolja a honlapon látható információkat. A www.pantyaagnes.com oldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a tőlünk származó információk árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

1.sz. melléklet

Az adatkezelés során használt legfontosabb fogalmak

 

 

Adatfeldolgozás: az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely Érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

anonimizálás: az adatok megfosztása személyes jellegüktől úgy, hogy kapcsolatuk az érintettel már nem állítható helyre az adatkezelő által sem;

biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az Érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ;

titkosság: az adat azon jellemzője, hogy csak a természetes személyek egy előre meghatározott köre (jogosultak) számára hozzáférhető, mindenki más számára titok. A titkosság elvesztését felfedésnek nevezzük, mely esetén a titkos információ arra jogosulatlanok számára is ismertté, hozzáférhetővé válik;

ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.

bottom of page